Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów liściastych, krzewinek, bylin i traw ozdobnych na terenie Ogródka Jordanowskiego w Jaśle w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów liściastych, krzewinek,
bylin i traw ozdobnych na terenie Ogródka Jordanowskiego w
Jaśle w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta
Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i
społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
18.07.2019 więcej
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
14.03.2019 więcej
Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia
Dostawa materiałów dydaktycznych na zajęcia w zawiązku z
realizacją projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia
ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec,
Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości
kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Numer
umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00.
11.05.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Jasła oraz opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami
dla Miasta Jasła na lata 2017-2021
01.03.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Miasto Jasło zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie
"Utrzymanie studni publicznych na terenie miasta Jasła w 2017"
18.01.2017 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Świadczenie usług dla osób uzależnionych i osób
współuzależnionych, wsparcie i poradnictwo oraz zajęcia o
charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, psychologicznym dla
mieszkańców miasta Jasła.
30.12.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Miasto Jasło do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
"Świadczenie usług doradztwa prawnego"
24.11.2016 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Świadczenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych
07.12.2015 więcej
Dokumentacja projektowa - sala gimnastyczna przy SP nr 11
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jaśle
24.11.2015 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Wirtualizacja zasobów serwerowych sieci Urzędu Miasta w Jaśle
23.06.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się